Asset Management řídicího systému SIMATIC PCS7

Plant Asset Management

Obecně termín „asset management“ pochází z ekonomického sektoru a označuje zacházení s fixním a oběžným kapitálem společnosti. Ten zahrnuje výrobní zařízení se svými jednotlivými částmi, jako jsou přístroje, stroje, potrubí atd. a vybavení a zařízení pro jejich automatizaci. Všechny tyto položky se souhrnně označují jako assety.Ve výrobních podnicích zahrnuje plant asset management údržbové aktivity, které udržují nebo zvyšují hodnotu podniku.

Během výrobní fáze se v provozu musí zabezpečit různé úkoly - operátoři mají za úkol řídit a monitorovat výrobu a starají se o to, aby byl konkrétní produkt vyroben v určitém čase, s danou kvalitou a v daném množství při minimálních zdrojích co se týče personálu, suroviny, energii atd. zatímco pracovníci údržby nebo provozní inženýři jsou zodpovědní za garanci vysoké dostupnosti provozu v konkrétním časovém úseku, přičemž údržbová opatření musí být také provedeny s využitím minima personálu, materiálu, energie, nákladů atd.

Díky rozdílnosti těchto svých úloh, mají obě skupiny i rozdílné požadavky na provozní informace, které potřebují pro svou práci. Zatímco se provozní operátoři zajímají hlavně o informace z procesu, typicky např. teplota a tlak v peci, překročení limitu, atd., inženýr údržby požaduje informace o stavu výrobního zařízení, zejména pak o aktuální stav polních přístrojů, typicky „Přístroj v pořádku“, „Požadavek na údržbu“, „Porucha“, „Test funkce“.

Asset Management - diagnostika

Cyklus a strategie údržby

Monitorování (zaznamenávání a vyhodnocování procesních hodnot a stavových proměnných) může být určen status komponenty nebo zařízení, např. polního přístroje. Pokud senzor přestane dávat signál, pak toto diagnostická funkce vyhodnotí jako možné přerušení vedení. Tento fakt vyvolá požadavek údržby, po kterém následuje zásah údržby. Po dokončení údržby na Stanici údržby, jsou indikátory stavů resetovány do normálního stavu. Kompletní cyklus údržby je na Stanici údržby automaticky dokumentován, bez nutnosti jakékoliv další konfigurace. Ostatní detaily cyklu údržby závisí na strategii údržby, diagnostických výsledcích, a na dostupnosti detailních typově specifických informacích.

Rozlišují se následující strategie údržby:

Údržba zaměřená na poruchu (korektivní)

 • Poruchy jsou riskovány nebo minimalizovány redundantními konfiguracemi
 • Údržba ve formě opravy nebo náhrady

Preventivní údržba

 • Vhodné opatření údržby jsou zahájeny ještě před výskytem poruchy
 • Údržba závislá na čase, stavu nebo preventivní údržba

Pro integraci plant asset management systému do procesního řídicího systému formulovala standardizační komise pro procesní řízení v chemickém a farmaceutickém průmyslu (NAMUR) důležité požadavky (NE 91) jako jsou:

 • Plant asset management je součástí procesního řídicího systému
 • Zaznamenávání a stanovení statusu assetu
 • Začlenění všech assetů
 • Oddělení informací pro údržbu od procesních informaci
 • Jednotná vizualizace všech assetů
 • Žádné omezení ve výběru polních přístrojů

Dále byl stanoven i požadavek NE 107, který říká, že by všechny polní přístroje měly poskytovat jednotné stavové informace, jako jsou:

 • V pořádku - není známé žádné omezení funkce
 • Mimo specifikaci - měření mimo specifický rozsah
 • Porucha zařízení - nutná údržba
 • Požadavek údržby - kontrola funkce (procesní hodnota zmanipulována)
 • Kontrola funkce, lokální řízení - porucha (Procesní hodnota není platná)

Plant asset management, integrovaný do procesního řídicího systému SIMATIC PCS7 tyto požadavky a doporučení formulované sdružením NAMUR plně splňuje. Automatizace a asset management v něm probíhá na jednom systému, přičemž jsou důležité informace selektivně rozděleny mezi operátory provozu a pracovníky údržby. To pomáhá oběma skupinám udržet si přehled nad provozem a chrání je před zahlcením nepotřebnými informacemi.

Aby toto bylo možné, byla v systému SIMATIC PCS7 kromě operátorské stanice (OS) představena i takzvaná stanice údržby (Maintenance station – MS). Na ni jsou směrována veškerá data a informace týkající se údržby.

Pro stanici údržby se využívá stejného vizualizačního nástroje, jako na operátorských stanicích, čímž je i filozofie ovládání identická. Jediným rozdílem je informační obsah.